Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym TANIMPERIASKLEP, który działa w ramach domeny internetowej:www.tanimperiasklep.pl

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę PROFI STANIEK NIEMIEC spółka jawna,
z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Zjednoczenia 118  (NIP 929-16-18-642,
REGON 971192654, KRS:0000143370 ).

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż kosmetyków, akcesoriów oraz lamp do solarium.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.

Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert
w rozumieniu kodeksu cywilnego

§ 2
Podstawowe pojęcia

Sprzedawca - PROFI STANIEK NIEMIEC spółka jawna, z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Zjednoczenia 118
(NIP 929-16-18-642

Sklep – serwis internetowy należący do sprzedawcy, dostępny pod domeną www.tanimperiasklep.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną
w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

Artykuły dostępne w sklepie pochodzą od ich producentów lub dystrybutorów.
Są w 100 % oryginalne, fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.§ 3
Składanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient-Konsument akceptuje treść Regulaminu.

 2. Zamówienia od Klientów - Konsumentów są przyjmowane przez www.tanimperiasklep.pl  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Po otrzymaniu przez Klienta – Konsumenta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze oraz płatnego za pośrednictwem Przelewy24 - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8-16, w piątki w godzinach 8-14. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, realizowane są pierwszego, kolejnego  dnia roboczego.

 5. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braków magazynowych, Klient jest informowany o etapie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji czas realizacji może się wydłużyć.

 7. Do przesyłki doliczana jest wartość usługi transportowej, podana w momencie składania zamówienia.

 8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
  W przypadku, gdy towar nosi znamiona uszkodzenia zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzenie protokołu szkód oraz jak najszybsze skontaktowanie się z obsługą sklepu.

 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta – Konsumenta wystawiamy faktury VAT.

 10. Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

 11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

  1. Telefon – 68 323 11 88
  2. E-mail – sklep@tanimperiasklep.pl
  3. Adres korespondencyjny – 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 118  

 12. Dopuszcza się również składanie zamówień z pominięciem sklepu internetowego – telefonicznie lub pod adres e-mail. Zamawiający podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie danych sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Zamówienie takie powinno dodatkowo zawierać koszty przesyłki zgodne z cennikiem zawartym w regulaminie. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub potwierdzenia przez sklep złożonego zamówienia.

 13. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient – Konsument zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

                                                 

 § 4 Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

  1. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

  2. przelewem na rachunek bankowy Credit Agricole 92 1940 1076 3185 4849 0000 0000

  3. za pośrednictwem Przelewy24

 1. Klient - Konsument, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający, w ramach reklamacji, ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.

 2. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem Zamawiającego. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub towar nosi znamiona uszkodzenia zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzenie protokołu szkód oraz jak najszybsze skontaktowanie się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie
  i podpisanie w/w protokołu przyśpieszy procedurę rozpatrywania reklamacji, a ponadto może przyczynić się do  uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


 3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

 4. Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go na swój koszt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w/w koszt podlega zwrotowi, a zamawiający otrzymuje przesyłkę (o ile wybrał taką formę rozpatrzenia reklamacji) z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.

 5. Zwroty pieniężne, dokonywane są w terminie 14 dni od nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru. Wraz ze zwracanym towarem prosimy o przesłaniem faktury/paragonu zakupu towaru ( w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru
  ( w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

 

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zamawiający, będący Klientem zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", może zrezygnować z zamówionego towaru (odstąpić od umowy kupna) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki), pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia, wraz z fakturą zakupu / paragonem fiskalnym.

 2. Zamawiający, będący Konsumentem , zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, może zrezygnować z zamówionego towaru (odstąpić od umowy kupna) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki), pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia, wraz z fakturą zakupu / paragonem fiskalnym.

 1. Przed dokonaniem zwrotu Zamawiający winien zgłosić ten fakt. Konsument może złożyć pisemne oświadczenie
  w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki ( na adres email: sklep@tanimperiasklep.pl )

 1. Sklep zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru oraz kosztu dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.

 1. Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.


 2. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy PROFI STANIEK NIEMIEC spółka jawna, z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Zjednoczenia 118

§ 7

Ochrona danych osobowych 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych
  w celu realizacji zamówienia. Danete nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Administratorem danych osobowych jest firma PROFI STANIEK NIEMIEC SP.J., która jest właścicielem niniejszego sklepu internetowego.

 3. W przypadku zgody Klienta (zaakceptowanie klauzuli) na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
  w celach marketingowych, sklep może wykorzystywać przedmiotowe dane tylko i wyłącznie na własne potrzeby bez możliwości przekazania ich podmiotom trzecim. . Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem UE oraz Rady Europejskiej Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

 4. Zamawiający, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sklepu wysyłanych pocztą elektroniczną.

 5. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.

 § 8


Postanowienia końcowe

 

 1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

 2. Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a Sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla strony pozwanej lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy